Search form

Jon 8:22

22Lika aburr-gatiya Ju aburr-bapurr bunggawa yerrcha, birripa wupa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, gun-gata gun-nga an-guna a-wena nipa barra a-boy rrapa ngayburrpa gala nguburr-yinmiya nguburr-boy? A-yinmiya barra waygaji? A-buya barra, ya?”