Search form

Jon 8:34

34Jesus a-yinagata burrwa, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-nga an-gugaliya gun-nerra jama a-jirra a-workiya, nipa minypa an-mujama a-nirra nula gun-gata gun-nerra.