Search form

Jon 8:40

40Wurra ngaypa ng-guna ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa gun-burral janguny minypa Wangarr a-wena apula, wurra jarra ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra ngunabu-bu barra. Wurra nipa Aybriyam gala a-yinagatarna jama a-jirrarna; gun-nyagara.