Search form

Jon 8:43

43Ana-goyburrpa yama marn․gi nyiburr-ni ngaypa ngu-weya? Wurra jarra gala nyiburr-yinmiya nyiburr-galiya gun-ngaypa janguny,