Search form

Jon 8:44

44ngardawa ana-goyburrpa walkwalk nyanma rrapa jal nyiburr-nirra jama nyiburr-ji barra minypa an-goyburrpa nyanyapa ana-gorrburra walkwalk jal a-nirra. Minypa nipa an-gubu mu-ngoyurra burr-buna a-workiyana rrapa gun-guniya mu-nguy burr-burndapa a-workiya. Minypa gun-nga gun-burral, gun-gata nipa gala jal a-ni, ngardawa gala gun-nga gun-burral nipa gu-rrima. Minyjiya. Gun-gata minypa nipa burr-yolkaja a-workiya, gun-narda gun-nigipa; ngardawa an-guyolka rrapa gun-guyolkiya gun-guyinda janguny nipiya nyanma.