Search form

Jon 8:47

47Wurra ana-nga an-gata nipa Wangarr an-nika, nipa an-gata an-gugaliya rrapa a-galiyarra a-workiya Wangarr gun-nika janguny. Gu-gurda ngacha minypa ana-goyburrpa jarra gala nyiburr-galiya nula nyiburr-workiya, ngardawa ana-goyburrpa Wangarr nyiburr-yika ngika,” a-yinagata Jesus a-wena burrwa.