Search form

Jon 8:5

5Wangarr gun-nika gun-gata Mojich (Moses) a-wena jin-guna gu-jandarra ngubu-bu barra. Wurra nginyipa ny-yinmiya ny-borrwuja? Nguburr-yinmiya barra achila jin-guna?”