Search form

Jon 8:52

52Birripa aburr-yinagata, “Gun-nardiya ny-yena, lika marn․gi nyiburr-ni nggula gun-burral walkwalk n-dimanga. Ngardawa nipa an-gata Aybriyam a-juwuna, rrapa aburr-werranga aburr-gata Wangarr burr-yika aburr-mujaruk birripa burr-guta aburr-juwuna, wurra nginyipa ny-yena, jimarna gun-nginyipa janguny ana-nga minyja gu-borrwuja a-workiya, nipa gala a-yinmiya a-juwa.