Search form

Jon 8:53

53Nyanyapa arrburra Aybriyam nginyipa jimarna wana nyi-nirra nula, ya? Minyja nipa a-juwuna rrapa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda birripa burr-guta aburr-juwuna. Wurra nginyipa nyi-guyinmiya ngacha jimarna, ya?” aburr-yinagata nula.