Search form

Jon 8:59

59A-yinagata nipa Jesus a-wena burrwa, lika jandarra gubu-menga, jimarna abu-burndarna. Wurra Jesus a-lijiwarriyana burrwa, gu-bawuna gun-gata gun-japurra rrawa, lika a-bona.