Search form

Jon 8:6

6Aburr-yinagata aburr-wena nula Jesus, jimarna abu-yolka barra mari gubu-garra nula minypa nipa a-yinmiya barra a-wengga. Wurra Jesus gala a-weyarna. Jarra a-rakaja, murna a-jirra ana-guyinda a-wukurrjinga gu-jel.