Search form

Jon 8:7

7Wurra birripa mu-nguy gun-maywapa abu-wengganana aburr-ji, lika nipa a-garlmuna, a-wena burrwa, “Minyja nyi-guyinmiya gala werra nyi-negiyarna, ny-junardiya mu-ngoyurra barra ny-bu.”