Search form

Jon 9:14

14Ngardawa gun-gata minypa Jesus jilpirr ana-mipila gu-barnjinga, an-gugaliya a-jarlapuna, gun-gatiya minypa Jarradi (Saturday) gu-ni.