Search form

Jon 9:18

18Wurra aburr-gata Ju aburr-bapurr bunggawa yerrcha, birripa gala marr aburr-balcharrarna nula an-gata an-gugaliya minypa nipa mu-ngoyurra an-gapula a-ni, barrwa a-ganana. Wurra burdak mampa niya rrapa nyanyapa niya burrbu-galpuna,