Search form

Jon 9:2

2Lika nipa Jesus burr-yika jawina abu-wengganana, “Bunggawa, a-lay, an-guna an-nga nula a-bambunggunapa an-gapula? Waygaji nipa an-nerra, waygaji mampa niya rrapa nyanyapa niya gun-nerra gubirrin-dimarra, ya, rraka an-guna an-gapula a-ni?”