Search form

Jon 9:20

20Wurra birrinyjipa mampa niya rrapa nyanyapa niya abirriny-yinanga, “An-guna ngarrinyjipa marn․gi nula nipa an-ngarrinyjipa delipa a-bambunggunapa an-gapula.