Search form

Jon 9:22

22Abirriny-yinagata abirriny-yena burrwa bunggawa yerrcha, ngardawa abirriny-jurkuja burrwa. Ngardawa birripa aburr-gata gipa wengga gubu-buna, minypa ana-nga an-gugaliya nipa ana-nyala a-ngurrja Jesus minypa nipiya Christ an-gata Wangarr a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega, wurra an-gata an-gugaliya birripa barra abi-yerrnyja mipila; gala mola a-yinmiya a-barrnguma gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya.