Search form

Jon 9:26

26Birripa aburr-yinagata nula, “Nipa a-yinmiyana jama a-ji nggula? A-yinmiyana biy-jarlapuna?”