Search form

Jon 9:3

3Wurra Jesus a-yinanga, “Ngika minypa an-guna an-nerra, rrapa ngika minypa mampa niya rrapa nyanyapa niya gun-nerra gubirrin-dimarra. Jarra nuwurra gu-galiya yerrcha gubi-na barra minypa Wangarr burr-barlmarrk jama a-ji barra nula an-guna.