Search form

Jon 9:31

31Wurra ngayburrpa marn․gi minypa an-gugaliya an-gata gun-nerra gu-rrimanga nipa Wangarr ana-nyala gala a-galiya nula a-workiya. Jarra Wangarr a-galiyarra nula a-workiya ana-nga an-gata minypa marr a-balcharra nula rrapa jama a-jirra nula a-workiya gun-nigipa Wangarr gun-nika.