Search form

Jon 9:32

32Gipa gun-guwarr gun-guwarr ngayburrpa gala ngubi-nacharna nguburr-workiyarna gu-gurda ngacha minypa an-gapula a-jarlapungarna.