Search form

Jon 9:34

34Lika birripa aburr-yinagata nula, “Nginyipa ny-bambunggunapa ny-yerra warrpam. Nginyipa gala ny-yinmiya gelama gelama nyirr-bay ngayburrpa,” aburr-yinagata, lika abi-yerrnyjinga mipila.