Search form

Jon 9:35

Aburr-gata Aburr-balangarta Minypa Gala Wangarr Gun-nika Gubi-na Aburr-ni

35Gun-narda waypa Jesus a-galiyana minypa an-gata nipa mipila a-jirra a-jarlapuna abi-yerrnyjinga mipila, lika nipa Jesus a-bona, a-barripuna an-gata an-gugaliya. Lika a-wena nula. “A-lay, nipa An-walkurpa An-gugaliya nginyipa marr ny-balcharra nula, ya?”