Search form

Jon 9:38

38Nipa an-gugaliya a-yinagata, “Bunggawa, a-lay, ngaypa marr ngu-balcharra nggula.” Rrapa minypa ana-menama gu-rrana nula rrapa a-marrngoypiyana nula a-ni.