Search form

Jon 9:4

4Gun-guna waypa gun-gujayanaya gu-nirra arrburrwa, ngayburrpa jama nguburr-ji barra nipa nguna-jerrmarrapa gun-nigipa. Barrwa ana-munya guna-bamburda gala a-yinmiya ana-nga jama a-ji.