Search form

Jon 9:7

7Lika a-yinanga nula, “Boy, gun-gata rralala Jaylowm (Siloam) wepiya,” a-yinagata Jesus a-wena nula an-gapula. Gun-gata rralala gun-nelangga Jaylowm, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-weya nguburr-workiya “Bugula Gubi-jerrmarra Gurda.” Ganapiya lika nipa an-gapula a-bona, a-wepiyana, lika a-ganana, lika a-bona rrawa.