Search form

Jon 9:8

8Lika aburr-yigipa aburr-borrmunga rrapa aburr-werranga aburr-gata mu-ngoyurra abi-nana aburr-workiyana a-ngiwija a-ni a-workiyana, birripa aburr-yinanga, “An-gata a-ngiwijarra a-nirra a-workiya an-guniya, ya?”