Search form

Luk 1:10

10Rrapa gun-gatiya nipa Jekaráya a-barrngumurra wupa gu-bala barra mu-yalpa nula Wangarr mun-nigipa mun-gata rrapa minypa gun-molamola gu-ngolkuja, aburr-jaranga wurra gama gorlk yarlanga aburr-ji rrapa abu-wengganana aburr-ni Nyanyapa arrku waykin a-nirra.