Search form

Luk 1:11

11Rrapa belabila gu-maya gun-gata wupa gu-jirra, gatiya minypa mbi-yalpurda aburr-workiya mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja, gatiya gugu arr-munganaguwa gu-gera a-jinyja waykin an-guyinda an-mujaruk.