Search form

Luk 1:12

12Jekaráya nipa gochila a-barrjinga gun-gata nipa a-nana an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk, rrapa minypa burr-guya a-gurkuja.