Search form

Luk 1:13

13Wurra an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-yinanga a-wena nula, “Gala barra ny-jurkuja, a-lay, Jekaráya. Wurra Wangarr a-galiyana ngguluwa nginyipa ny-yengganana, rrapa nipa Yilíchabat a-ma barra an-delipa an-nginyipa, rrapa nginyipa an-nelangga ny-jarra barra Jon (John).