Search form

Luk 1:16

16Nipa burr-ngukurdanyja barra Yichrayal (Israel) burr-yika walkurpa niya yerrcha, aburr-jaranga marr aburr-balcha barra nula an-gata an-birripa an-ngardapiya burrwa Wangarr.