Search form

Luk 1:17

17Nipa mu-ngoyurra a-boy barra nula Bunggawa, minypa nipa gu-ma barra ganyjarr gun-maywapa minypa Yiláyja (Elijah) gu-rrimarra. Nipa burr-ngukurdanyja barra, minypa jirrpungapa yerrcha barrwa jal aburr-ni barra burrwa walkurpa yerrcha, rrapa minypa aburr-gata aburr-bachirra nula Wangarr birripa barra aburr-ngukurdanyjiya rrapa gubu-borrwa barra gun-maywapa minypa aburr-werranga aburr-gata jechinuwa aburr-nirra. Minypa nginyipa ny-bokama barra delipa, nipa nawanawa burr-nega barra wurra gama gorlk nuluwa Bunggawa ana-boya, birripa barra nawanawa aburr-ni nula.” A-yinagata a-wena an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk.