Search form

Luk 1:20

20Wurra gun-guniya gugu wengga gun-nyagara gu-ni barra nggula nuwurra waypa gun-gata gun-burral gu-ni barra, ngardawa nginyipa gala marr ny-balcharna apula gun-ngaypa janguny, wurra gun-nyagara. Wurra wuriya. Wurra gun-balmapa gu-ni barra, gun-gata gu-bengga barra gun-burral.” A-yinagata a-wena an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk Geybriyil.