Search form

Luk 1:21

21Rrapa aburr-gata wurra gama gorlk aburr-ji yarlanga rrapa abu-malapuna aburr-ni Jekaráya, birripa gubu-borrwurra an-nga nula Jekaráya gun-baykarda a-ninya wupa Wangarr gun-nika bala gun-japurra.