Search form

Luk 1:26

Janguny Minypa Meri A-ma Barra Yokuyoka Jesus

26Jin-gata Yilíchabat (Elizabeth) gipa jinyu-durtchinga abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa ran․gu, lika Wangarr a-jerrmarra an-gata an-maywapa waykin an-guyinda an-mujaruk Geybriyil yi-gata Galali (Galilee) gun-gata gun-delipa rrawa gun-nelangga Nejarach (Nazareth).