Search form

Luk 1:29

29Wurra Meri nipa burr-guya gochila jiny-barrjinga gun-gata nipa a-wena achila, rrapa nipa jiny-yechawecha gun-gata waygaji gun-nga nula.