Search form

Luk 1:32

32Nipa wana an-babalapa a-ni barra, rrapa wurra gama gorlk abu-ngurrja barra aburr-workiya nipa An-walkurpa Waykin A-nirra an-nika. Rrapa an-gatiya an-ngardapiya Wangarr a-gurrma barra nipa an-guna bunggawa a-ni barra minypa an-nigipa nyanyapa niya Daybit (David) bunggawa a-ni mu-ngoyurra.