Search form

Luk 1:33

33Nipa an-guna ay-nipa barra ay-workiya Bunggawa burrwa Jeykap (Jacob) burr-yika gu-galiya yerrcha, aburr-gurdiya Yichrayal (Israel) aburr-bapurr. Minypa birripa aburr-nipa barra aburr-workiya nipiya ana-murna an-guniya wana an-babalapa gala ana-nga a-yinmiya a-gaka.”