Search form

Luk 1:34

34Wurra Meri jiny-yena nula an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk, “Gun-gata gu-yinmiya barra, a-lay? Wurra ngaypa gala an-gumarrbipa ngu-rrima.”