Search form

Luk 1:38

38Lika Meri jiny-yena, “Ngaypa ng-gunaga ngu-mujama nula nipa an-gata Bunggawa Waykin A-nirra, rrapa minyja barra ngaypa ng-gunaga gun-gata minypa nginyipa ny-yena apula, ganapiya.” Lika nipa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk jiny-bawuna a-bona.