Search form

Luk 1:45

45Rrapa nginyipa ny-jurda ny-marrkapchinga nyi-nirra, ngardawa marr ny-balcharra minypa gu-yirda barra minypa gun-gata nipa Wangarr a-wena nggula.”