Search form

Luk 1:5

Janguny Minypa Yilíchabat (Elizabeth) A-ma Barra Yokuyoka Jon

5Gun-gatiya Ayrat (Herod) nipa bunggawa a-ni gun-gata rrawa Judíya (Judea), an-ngardapa junggay an-gata an-nelangga Jekaráya (Zechariah), nipa junggay a-ni minypa aburr-gata wugupa junggay aburr-ni an-birripa mu-ngoyurra an-guyinda an-gata Abáyja (Abijah) jama a-ji gun-gata minypa nipa murna burr-wuna. Nipa Jekaráya rrapa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya, birrinyjipa wugupa Aran (Aaron) abirriny-bapurr, nipa jin-gata jin-nelangga Yilíchabat (Elizabeth).