Search form

Luk 1:52

52Rrapa aburr-gata wana aburr-bapala aburr-guyinda bunggawa aburr-ni aburr-workiyana,

nipa burr-gakaja,

birripa gugu gun-nyagara.

Wurra aburr-gata aburr-nga aburr-delipa aburr-welangga,

nipa a-gunggajinga burrwa,

gugu aburr-welangga wana aburr-nirra.