Search form

Luk 1:65

65Rrapa aburr-gata aburr-jaranga wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga aburr-ni. Rrapa gun-gata janguny gu-barrjekarra, rrawa wana gu-bapala Judíya