Search form

Luk 1:7

7Wurra birrinyjipa abirriny-jata gala an-delipa abirrin-dimangarna, wurra gun-nyagara. Ngardawa nipa Yilíchabat gala jiny-yinmiyarna a-manggarna, aa ganapiya, gipa gugu gapula abirrinyu-ni.