Search form

Luk 1:79

79Minypa warlaman wurra gama gorlk an-munya wupa aburr-nirra aburr-jirrawa rrapa aburr-gurkujarra aburr-nirra gun-gujuwa nula,

nipa a-jayanaya barra burrwa a-ji.

Rrapa minypa nipa arr-guybuka barra ngayburrpa gun-molamola jarlakarr

minypa magaya gun-guni.”

Ganapiya. Jekaráya a-yinagata a-wena, Mern An-mawunga wugupa nula.