Search form

Luk 1:8

8Gun-gatiya nipa Jekaráya jama a-ji minypa nipa junggay a-ni gun-gata Wangarr gun-nika bala gun-japurra rrapa aburr-yigipa wugupa nula junggay,