Search form

Luk 1:80

80Rrapa nipa an-delipa wana a-ni a-bamuna rrapa marn․gi a-ni a-bamuna burr-guta. Minypa gu-werrapa a-ni nuwurra a-bena burrwa aburr-gata Yichrayal aburr-guyinda.