Search form

Luk 1:9

9birripa minypa aburr-ngunyangunyjiyana minypa wolawola aburr-ngunyangunyjiyana aburr-workiyana nipa Wangarr jama a-wu barra ana-nga. Rrapa gun-gatiya gugu nipa Wangarr a-menga Jekaráya, barra nipa Jekaráya a-boy wupa gun-japurra gu-bala Wangarr gun-nika, rrapa minypa nipa gatiya wupa mu-yalpa barra nula mun-molamola mun-gungolkuja barra gu-garlma gu-yu jolnga gun-molamola.